Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В Алтер Его 2002 ЕООД (IraDerm)
Алтер Его 2002 ЕООД зачита нерикосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защита на личните им данни,обработвани във връзка с представяни от дружеството услуги.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на българското законодателство в областта на защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/6795ЙЙ5
Всички изменения и подобрения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след побликуване на актуалното и съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт : www.iraderm.bg
Политиката за поверителнос е приложима за Вашите лични данни ,ако сте физическо лице или представител на юридическо лице , което е клиент на Алтер Его 2002
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
Алтер Его 2002 е еднилично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 204974428 , което събира ,обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителнос.
Алтер Его 2002 е вписан в публичния регистър с предмет на дейност , незабранена от закона.
Алтер Его 2002 е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Може да се свържете с нас на адрес на управление :
Гр.Пловдив , Бъл. Освобождение 33 , квартал Тракия , Оазис 5 и на тел. 0876193699 или на iraderm74@dmail.com
1. Какви данни , за какви цели и на какво правно основание обработваме?
А) Предоставени от Вас данни , необходими за индентификация и изпълнение на договорни отношения на Алтер Его и Вас.
– три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес , телефон или адрес на електронна поща за връзка с Вас , или посочени от Вас лица за контакти.
– три имена , ЕГН , адрес и други данни на Ваш пълномощик ,служител или др. Лице ,посочени в документа ,с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Алтер Его и да се възползва от съответните услуги в Център за лазерна епилация IraDerm .
– данни , събиране при плащане към Алтер Его 2002.
Б ) Данни , изготвени и генерирани от Алтер Его 2002 ( ИраДерм) в процес на предоставяне на услугите:
– Данни необходими за изготвяне на фактури, стойност на позваните услуги , информация за начин на плащане
– -Видеозапис при посещение на обектите на Алтер Его 2002 (ИраДерм), изготвен с оборудване и видеозаснемане с оглед осигуряване на сигурност на слъжителите и посетителите на Алтер Его 2002 ( ИраДерм)
– IP адерс при посещение на уебсайта ни

1.2. Цели и правни основания за обработка на личните данни :
А) Обработване на данните , което е необходимо за изпълнение на услуга.Алтер Его обработва данните Ви за следните цели :
– актуализиране на Вашите лични данни
– -изпращане и получаване на куриерски пратки с преддоговорна информация
– Плащане на сметка след извършена услуга
Б ) В изпълнение на своите законови задължения , Алтер Его (ИраДерм) обработва данните Ви за следните цели:
– Предоставяне на пълна информация на клиента и извършена от него услуга по запитване
– Издаване на фактури
– За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните органи

2.Категории трети лица , които получават достъп и обработват личните Ви данни ?

2.1. Обработващи лични данни , които въз основа на договор с Алтер Его – обработват личните Ви данни от името на Алтер Его (ИраДерм) или имат пряк/косвен доступ ндо личните Ви данни ,биха могли да бъдат :
-транспортни/ куриерски фирми
-агенции, събиращи неплатениклиентски задължения
-банките , обслужващи плащания , извършени от Вас
-охранителни фирми ,притежаващи лиценз за избършване на частна охранителна дейност , обработващи видеозаписите в обектите на Алтер Его (ИраДерм)
– лица , представляващи услуги по организиране ,съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител
-лица извършващи консултанска дейност в различни сфери , свързани с дейноста ни
2.2. Други администратори на лични данни, на които Алтер Его (ИраДерм) представя личните Ви данни , обаботващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
-компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Алтер Его (ИраДерм) предоставянето на информация , сред която и лични данни , като например – български съд или съд на друга държава ,различни надзорни /регулаторни органи – Комисия за защита на потребителя,органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред

2. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Ппродължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването , за които са събрани :
-личните данни , обработвани с цел издаване на счетоводни / финансови документи за осъщствяване наданъчно- осигурителния контрол, като но не само – фактури,дебетни,кредетни известия
Алтер Его (ИраДерм) може да съхранява някоио от личните Ви данни за по дълъг период от време с цел защита при притенции ивентуални притенции на клиента
-видеозапис – до 30 дни от създаване на записа

3. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Алтер Его 2002 (ИраДерм)

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права :
– Да получите достъп до личните Ви данни и информация , свързана с тях.Може да поискате от Алтер Его (ИраДерм) информация дали и за какви цели обработваме Вашите лични данни с писмено заявление със съдържанието ,посочено в ЗЗЛД
– Да изисквате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни , когато са неточни или следва да се попълнят , или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството
– Да възразите пред Алтер Его (ИраДерм) по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законова основа за това
– Да подадете жалба до КЗЛД ,ако считате , че правата са Ви засегнати
5. Политика за Бисквитките
Сцел повишаване на ефективността , електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип *бисквитка* (cookies).Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове , за временно съхранение на информация относно действия на потребитела, негови предпочитания или друга активност при посещение на даден уебсайт.Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилоно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път , когато посещават сайта или преминават от една страница на друга .Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно , да следи за нередности и да установява възможности заоптимизиране на начините , по които предоставя информация и общува с потребителите.

Тази политика е последно осъвременена през април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламенти на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО